D E W I Z Y

daniel kalinowski

1997-2001-2005
EOL

on znowu wywoł

burzę
ten bieda
czek z chorymi
korzon
kami i za
tokami nigdy
nie mówił
że potrafi równie
ż grać
na harfie

DRĘCZYCIEL

tor
tur
a
życia
koł
em się
tocz
yKOCHANKOWIE

oni byli pięk
ni
trzyma
li się za
ręc
e
miłość
od pi
erwszego
orgazmu


LUDOŻERCA

biał
ość
twego
ł
ona
przy
pomina mi
kości
które z
ostały
rzuc
one

LITERAT

pi
sać trze
ba
przy
pusty
m
żo
łąd
ku
ina
czej
liter
a staj
e się
zbyt
gru
baMEDIEWISTA

cnotliwy
ów
mąż
co legł
w obronie
honoru
swego
na stal
i
mied
nicy
c
noty
nie
wiasty jeg
oEROTOMAN

p
ę
pek
to ta
kie
nie
zdarne
sło
wo
dl
a poezji
mi
łosn
ej

MODELKA

gdy
by
nie j
ej m
aki
jaż
n
ikt
by nie
pom
yślał
o
na
ma twa
rz


MANICURZYSTA

zadb
aj
o czy
ste
roz
umienie
przy
tęp zrogowa
ciałą
powierz
chowność i
o
puszki
pal
ców

SZKLARZ

a
ch
być
prze
z
ro
czystym
jak szy
ba
któr
ą wy
bito

KAT

je
żeli je
steś
skazan
y
t
o tyl
ko
na sie
bieSILENTYK

chce
sz
coś
po
wiedzie
ć
za
mknij
us
ta

SOMNIK

li
tera
tur
a je
st
jak s
en
prze
żywa
ny
przez c
a
łe po
kole
niaEGZYSTENCJALISTA

wob
ec
wad
i
zal
et
bez
silność


STARZEC

nie dla
tego
staro
ść jest
okr
utna
bo ob
naża
lecz
dlatego że je
dynie
praw
dziwa
NOWONARODZONY

ś
mier
ć
ju
ż
je
st
SZEWC

a
by
nie
ka
leczyć stó
p
nie
trze
ba cał
ej
ziem
i
po
krywać
s
kórą

TRUP

nie
ch
się
tak
stan
ie
pozo
stanie im
za
wierzy
ć mo
k
rej
glin
ie
WIZAŻYSTA

twarz
ami
na
przeciw
sieb
ie
ludzi
e
byli
c
oraz
biel
siLISTONOSZ

czerp

list
owy
pa
pier
by wy
kroić go
dla
każde
go kt
o
s
prawi
pozór
że mni
e rozu
mie
PANKREATOR

li
tera
któr
a
czek
a na
na
pis
anie
po
d
czas
gd
y pisz
ąc
a r
ęka
za
wisa
t
uż prze
d po
staw
i
eni
e
m
znaku

REPRODUKTOR

w lę
dźwiach
po
czy
nam
bo
ja
źń
że
to
tyl
ko j
aMŁODZI

bla
sk
śli
ny w
kąc
ik
ach u
st
są dla
mnie
wróż

wszy
stko u
miera
APOKALIPTYK
o
w
czesnym
świcie
czuj
ę mięk
kość cho
dnika
wi
atr na twa
rzy
cie
pło w
kroczu
i
słysz
ę dzieci
ęcą
trąb

wła
śnie
na
stępuje
koni
ec
świa
t
a


ROWERZYŚCI

ja

po
woli
jak
by
do
ni
kąd
bez
koni
e
czności
peł
ni

STARZY

b
yli
star
zy
mel
odia
u
nosi
ła p
a
jęczy
ny w po
wietr
zu
nie
cze
kali


MISTYK

W z
mursz
ały
ch pni
ak
ach wi
dać
ślad
y
chra
bąszcze t
o po
twierdzą
madry
gał lo
sów za
bitego
któ
ry
nad mch
em
w
ko
konie
żyj
e

SPIS TREŚCI

Eol
Dręczyciel
Kochankowie
Ludożerca
Literat
Mediewista
Erotoman
Modelka
Manicurzysta
Szklarz
Kat
Silentyk
Somnik
Egzystencjalista
Starzec
Nowonarodzony
Szewc
Trup
Wizażysta
Listonosz
Pankreator
Reproduktor
Młodzi
Apokaliptyk
Rowerzyści
Starzy
Mistyk